Services

Quản Lý Dự Án

Khảo Sát

Quy Hoạch - Thiết Kế Ý Tưởng

Lập dự án đầu tư

Thủ tục đầu tư: PCCC, DTM, đấu nối...

Thiết kế cơ sở và hồ sơ XPXD

Thiết kế bản vẻ thi công

Thẩm tra thiết kế

Tư vấn đấu thầu

Triển khai bản vẻ thi công

Quản lý khối lượng

Quản lý dự án, quản lý thi công, quản lý phối hợp

Thí nghiệm, quan trắc, chạy thử

Kiểm soát chất lượng phù hợp yêu cầu cơ quan chức năngChuẩn bị để đưa vào sử dụng và xác nhận hoàn thành từ cơ quan chức năngChứng chỉ hoàn côngChứng chỉ sỡ hữu tài sản