Số lượng dịch vụ KTEST thực hiện:  3
Số lượng dịch vụ KTEST thực hiện:  3
Số lượng dịch vụ KTEST thực hiện:  4