Khách hàng

Hơn 90% khách hàng của
K TEST là khách hàng thường xuyên.

Dự án thực hiện gần đây
Số lượng dịch vụ KTEST thực hiện:  3
Số lượng dịch vụ KTEST thực hiện:  2
Số lượng dịch vụ KTEST thực hiện:  2
Số lượng dịch vụ KTEST thực hiện:  3
Số lượng dịch vụ KTEST thực hiện:  3
Số lượng dịch vụ KTEST thực hiện:  3
Số lượng dịch vụ KTEST thực hiện:  4
Số lượng dịch vụ KTEST thực hiện:  2
Số lượng dịch vụ KTEST thực hiện:  9
Số lượng dịch vụ KTEST thực hiện:  1
Số lượng dịch vụ KTEST thực hiện:  3
Số lượng dịch vụ KTEST thực hiện:  2
Số lượng dịch vụ KTEST thực hiện:  2
Số lượng dịch vụ KTEST thực hiện:  5
Số lượng dịch vụ KTEST thực hiện:  1
Số lượng dịch vụ KTEST thực hiện:  2
Số lượng dịch vụ KTEST thực hiện:  4
Số lượng dịch vụ KTEST thực hiện:  4
Số lượng dịch vụ KTEST thực hiện:  3
Số lượng dịch vụ KTEST thực hiện:  3
Số lượng dịch vụ KTEST thực hiện:  1
Số lượng dịch vụ KTEST thực hiện:  3
Số lượng dịch vụ KTEST thực hiện:  2
Số lượng dịch vụ KTEST thực hiện:  2
Số lượng dịch vụ KTEST thực hiện:  4
Số lượng dịch vụ KTEST thực hiện:  4
Số lượng dịch vụ KTEST thực hiện:  4
Số lượng dịch vụ KTEST thực hiện:  2
Số lượng dịch vụ KTEST thực hiện:  3
Số lượng dịch vụ KTEST thực hiện:  1
Số lượng dịch vụ KTEST thực hiện:  1
Số lượng dịch vụ KTEST thực hiện:  4
Số lượng dịch vụ KTEST thực hiện:  1
Số lượng dịch vụ KTEST thực hiện:  12
Số lượng dịch vụ KTEST thực hiện:  7
Số lượng dịch vụ KTEST thực hiện:  7
Số lượng dịch vụ KTEST thực hiện:  1
Số lượng dịch vụ KTEST thực hiện:  5
Số lượng dịch vụ KTEST thực hiện:  1
Số lượng dịch vụ KTEST thực hiện:  1