Golden Dragon Office
Số lượng dịch vụ KTEST thực hiện:  4
Lake Blue Golf Resort
Số lượng dịch vụ KTEST thực hiện:  4