Nhà Máy Heineken Việt Nam
Số lượng dịch vụ KTEST thực hiện:  1