Số lượng dịch vụ KTEST thực hiện:  9
Số lượng dịch vụ KTEST thực hiện:  12
Số lượng dịch vụ KTEST thực hiện:  7