Nhà Máy ISUZU
Số lượng dịch vụ KTEST thực hiện:  2