Điều chỉnh thiết kế

Khi các dự án được đưa vào xây dựng thì các thiết kế phải được các cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt để đưa thiết kế của dự án vào xây dựng. Nhưng vì một số lý do nào đó mà chủ đầu tư muốn thay đổi, điều chỉnh thiết kế xây dựng công trình thì phải thuộc các trường hợp được thay đổi, điều chỉnh theo quy định của pháp luật. Việc thay đổi, bổ sung thiết kế không trái với thiết kế cơ sở hoặc thay đổi cơ cấu chi phí dự toán xây dựng nhưng không vượt tổng mức đầu tư xây dựng được phê duyệt

Cơ sở pháp lý của dịch vụ
- Luật xây dựng 2014 và luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xây dựng 2020.
- Nghị định 15/2021/NĐ-CP

Công việc của K Test
- Thu thập hồ sơ đã được phê duyệt
- Thiết kế hồ sơ TKCS, TKKT, TKTC điều chỉnh
- Thẩm tra hồ sơ TKCS, TKKT, TKTC điều chỉnh

Các công trình đã thực hiện