Khảo sát địa chất địa hình

Khảo sát địa hình công trình là hoạt động nghiên cứu đánh giá điều kiện tự nhiên trên mặt đất tại địa điểm dự kiến xây dựng công trình phục vụ cho các công tác quy hoạch, thiết kế, tính khối lượng đào, đắp công trình. Ngoài ra đối với các công trình quan trọng, trong quá trình thi công và khai thác công trình cũng cần phải quan trắc chuyển vị lún, nghiêng để đánh giá mức độ ổn định và có biện pháp khắc phục kịp thời nếu vượt quá giới hạn cho phép.

Cơ sở pháp lý của dịch vụ 

Luật xây dựng 2014 và luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xây dựng 2020.

Công việc của K TEST 

- Khảo sát địa hình.

- Khảo sát địa chất công trình.

- Khảo sát hiện trạng công trình.

Trình tự các bước thực hiện

- Lập nhiệm vụ khảo sát

- Lập phương án/ đề cương khảo sát

- Thực hiện công tác khảo sát tại hiện trường

- Lập báo cáo kết quả khảo sát

Các công trình đã thực hiện