Khảo sát địa chất địa hình

Sự cần thiết
Khảo sát xây dựng là công tác nghiên cứu, đánh giá điều kiện tự nhiên trên mặt đất, hiện trạng xây dựng công trình, điều kiện địa chất công trình tại địa điểm xây dựng nhằm xác định cấu trúc, tính chất cơ lý của các lớp đất nền, điều kiện mực nước ngầm dưới lòng đất và các điểm bất thường địa chất để phục vụ cho công tác quy hoạch, thiết kế, tính khối lượng đào, đắp công trình, xử lý nền móng, cải tạo, sửa chữa và vận hành bảo trì công trình.

Công việc của K TEST 
- Lập nhiệm vụ khảo sát.
- Lập phương án/ đề cương khảo sát.
- Thực hiện công tác khảo sát tại hiện trường địa hình, địa chất, thủy hiện trạng công trình.
- Lập báo cáo kết quả khảo sát.

Các công trình đã thực hiện