Lập báo cáo đánh giá ĐTM

Sự cần thiết
ĐTM là báo cáo đánh giá tác động môi trường (Environmental Impact Assessment) thể hiện các nội dung liên quan đến phân tích, dự báo những tác động của dự án đầu tư cụ thể đến môi trường và những biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó. Là một trong những quy trình bắt buộc đối với những Chủ đầu tư thực hiện những dự án và được xem là những định hướng môi trường không thể thiếu đối với bất kỳ dự án nào sắp triển khai hoặc đã triển khai trong thời gian dài.

Công việc của K TEST
- Tra cứu văn bản pháp lý.
- Khảo sát, lấy mẫu, đánh giá hiện trạng môi trường nền.
- Xây dựng nội dung báo cáo ĐTM.
- Tham vấn cộng đồng (đối với dự án thuộc đối tượng cần tham vấn cộng đồng).
- Hoàn thiện báo cáo Đánh giá tác động môi trường ĐTM.
- Trình báo cáo ĐTM đến cơ quan chức năng phê duyệt.
- Bảo vệ báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM trước hội đồng thẩm định.
- Hoàn thiện báo cáo ĐTM theo yêu cầu của hội đồng thẩm định, chủ đầu tư xem xét lại nội dung.
- Trình nộp lại báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM và nhận quyết định phê duyệt ĐTM cho dự án. 

Các công trình đã thực hiện