Xin phép Chủ trương đầu tư

Sự cần thiết
Chấp thuận chủ trương đầu tư là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về mục tiêu, địa điểm, quy mô, tiến độ, thời hạn thực hiện dự án; nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư và các cơ chế, chính sách đặc biệt (nếu có) để thực hiện dự án đầu tư.

Công việc của K TEST 
- Tư vấn quy định Pháp lý về vốn và địa điểm đầu tư xây dựng.
- Tư vấn quy định Pháp lý thủ tục đầu tư xây dựng của Chủ đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. 
- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật.
- Đại diện cho Chủ đầu tư nộp hồ sơ đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 
- Đại diện Chủ đầu tư làm việc với các Cơ quan nhà nước trong quá trình đệ trình xin chấp thuận chủ trương đầu tư cho dự án. 
- Nhận kết quả từ Cơ quan nhà nước và bàn giao cho Chủ đầu tư. 

Các công trình đã thực hiện