Tổ chức nghiệm thu PCCC

Sự cần thiết
Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy là việc chủ đầu tư, chủ phương tiện kiểm tra trước khi đưa vào sử dụng đối với các dự án, công trình, phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy đã được thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy. Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy bao gồm nghiệm thu từng phần, từng giai đoạn, từng hạng mục và nghiệm thu bàn giao; riêng đối với các bộ phận của công trình, phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy khi thi công bị che khuất thì phải được nghiệm thu trước khi tiến hành các công việc tiếp theo.

Công việc của K TEST
- Tư vấn, tổ chức, phối hợp với cơ quan Phòng cháy chữa cháy để kiểm tra nghiệm thu PCCC của công trình xây dựng.
- Kiểm tra, chuẩn bị hồ sơ kèm theo báo cáo của chủ đầu tư, chủ phương tiện về tình hình kết quả thi công PCCC tại công trình.
- Lập báo cáo của Chủ đầu tư, chủ phương tiện và văn bản đề nghị kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy cho cơ quan Cảnh sát phòng cháy chữa cháy.
- Phối hợp với các nhà thầu có liên quan để tổ chức, phối hợp với Cơ quan Cảnh sát phòng cháy chữa cháy để kiểm tra nghiệm thu PCCC tại công trình.
- Phối hợp với các nhà thầu có liên quan lập hồ sơ giải trình với Cơ quan Cảnh sát phòng cháy chữa cháy để được chấp thuận nghiệm thu PCCC.

Các công trình đã thực hiện