Quyết định chủ trương đầu tư

Quyết định chủ trương đầu tư là những văn bản quy phạm pháp luật và văn bản áp dụng pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành về chương trình, dự án đầu tư, làm căn cứ để lập, trình và phê duyệt quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư, quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư. 

Cơ sở pháp lý của dịch vụ 

Luật đầu tư công 2019

Công việc của K TEST 

Tư vấn quy định Pháp lý về vốn và địa điểm đầu ư xây dựng.

Tư vấn quy định Pháp lý thủ tục đầu tư xây dựng của Chủ đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Trình tự các bước thực hiện

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật.

Soạn hồ sơ đăng ký và đại diện cho khách hàng nộp hồ sơ đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Đại diện Chủ đầu tư làm việc với các Cơ quan nhà nước trong quá trình đệ trình xin chấp thuận chủ trương đầu tư cho dự án.

Các công trình đã thực hiện