Đăng ký đầu tư

Giấy phép đầu tư được hiểu là một văn bản do cơ quan quản lý nhà nước, là cơ sở pháp lý cho các nhà đầu tư tiến hành hoạt động kinh doanh dưới hình thức nhất định như hợp tác kinh doanh, thành lập doanh nghiệp liên doanh hoặc doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài.

Công việc của K TEST 

- Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
- Tư vấn nhà đầu tư lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp
- Tư vấn, hỗ trợ khách hàng tìm kiếm, giới thiệu địa điểm thực hiện dự án/đối tác…
- Tư vấn, hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các hồ sơ cần thiết; kiểm tra, đánh giá tính hợp pháp, hợp lệ của những tài liệu khách hàng cung cấp
- Soạn thảo hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật
- Đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; theo dõi hồ sơ, giải trình, xử lý các vấn đề phát sinh…
- Thực hiện thủ tục xin Giấy Phép Đầu Tư 

Các công trình đã thực hiện