Tư vấn, xin cấp GCN QSD đất

Sự cần thiết
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.

Công việc của K TEST
- Tư vấn pháp lý.
- Soạn thảo hồ sơ. 
- Đại diện khách hàng nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. 
- Theo dõi, kiểm tra tiến độ xét duyệt hồ sơ. Phụ trách giải trình, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan chức năng (nếu có). 
- Đại diện khách hàng nhận kết quả được phê duyệt từ Cơ quan chức năng và trao cho khách hàng.

Các công trình đã thực hiện