Xin cấp GCN QSD nhà & TS trên đất

Sự cần thiết
Quyền sử dụng đất là quyền của các chủ thể được khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ việc sử dụng đất được Nhà nước giao, cho thuê hoặc được chuyển giao từ những chủ thể khác thông qua việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho… từ chủ thể có quyền sử dụng đất. Tài sản gắn liền với đất được quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định 21/2021/NĐ-CP và khoản 1 Điều 104 Luật Đất đai 2013. Cụ thể, tại khoản 4 Điều 3 Nghị định 21/2021/NĐ-CP, tài sản gắn liền với đất bao gồm:
- Nhà ở, công trình xây dựng thuộc dự án đầu tư xây dựng nhà ở
- Nhà ở riêng lẻ theo quy định của Luật Nhà ở
- Công trình xây dựng khác
- Cây lâu năm, rừng sản xuất là rừng trồng hoặc vật khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

Công việc của K TEST
- Chuẩn bị hồ sơ liên quan.
- Nộp hồ sơ và nhận biên nhận.
- Theo dõi quá trình thẩm duyệt hồ sơ và thực hiện thủ tục theo quy định của cơ quan thẩm duyệt.
- Nhận kết quả và bàn giao cho khách hàng.

Các công trình đã thực hiện