Tư vấn Thiết kế cơ sở

Sự cần thiết
Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (
BCNCKT ĐTXD) là tài liệu trình bày các nội dung nghiên cứu về sự cần thiết, mức độ khả thi và hiệu quả của việc đầu tư xây dựng theo phương án thiết kế cơ sở được lựa chọn, làm cơ sở xem xét, quyết định đầu tư xây dựng. Thiết kế cơ sở (TKCS) là thiết kế được lập trong BCNCKT ĐTXD trên cơ sở phương án thiết kế được lựa chọn, thể hiện được các thông số kỹ thuật chủ yếu phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng, là căn cứ để triển khai các bước thiết kế tiếp theo.

Công việc của K TEST
- Tư vấn hồ sơ BCNCKT ĐTXD công trình dân dụng, công nghiệp, hóa chất, hạ tầng kỹ thuật. 
- Lập hồ sơ
BCNCKT ĐTXD. 
- Thẩm tra hồ sơ BCNCKT ĐTXD. 
- Chuẩn bị các hồ sơ pháp lý liên quan đến BCNCKT ĐTXD.
- Trình nộp hồ sơ
BCNCKT ĐTXD đến các cơ quan ban ngành để nhận được phê duyệt.

Các công trình đã thực hiện