Tổ chức nghiệm thu CTXD

Sự cần thiết
Nghiệm thu công trình được hiểu là kiểm định chất lượng của công trình sau khi xây dựng để đưa vào sử dụng. Theo đó, cơ quan chức năng có thẩm quyền sẽ thực hiện công tác nghiệm thu công trình xây dựng. Việc thực hiện nghiệm thu công trình là bước rất quan trọng và cần thiết cho mỗi công trình được xây dựng, bởi đây là những cơ sở đảm bảo sự an toàn và chất lượng của công trình mà nhà thầu đã cam kết thực hiện với chủ đầu tư theo đúng hợp đồng xây dựng đã ký kết và tuân thủ theo các quy trình xây dựng.

Công việc của K TEST
-  Nghiệm thu công việc trong quá trình xây dựng.
-  Nghiệm thu hoàn thành giai đoạn xây lắp công trình.
-  Nghiệm thu hoàn thành công trình / hạng mục công trình để đưa vào sử dụng.

Các công trình đã thực hiện