Thí nghiệm kiểm định

Sự cần thiết
Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng là hoạt động đo lường nhằm xác định đặc tính của đất xây dựng, vật liệu xây dựng, môi trường xây dựng, sản phẩm xây dựng, bộ phận công trình hoặc công trình xây dựng theo quy trình nhất định.
Kiểm định xây dựng là hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng hoặc nguyên nhân hư hỏng, bộ phận công trình hoặc toàn bộ công trình xây dựng thông qua quan trắc, thí nghiệm kết hợp với việc tính toán, phân tích.

Công việc của K TEST
- Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.
- Triển khai các hoạt động đo lường trong quá trình thi công xây dựng để xác định thông số kỹ thuật và vị trí của vật liệu, cấu kiện, bộ phận công trình, phục vụ thi công và nghiệm thu công trình xây dựng.
- Kiểm định chất lượng công trình xây dựng xác định nguyên nhân sự cố (nếu có).
- Khảo sát hiện trạng công trình.
- Lập đề cương thí nghiệm, kiểm định.
- Thực hiện công tác thí nghiệm, kiểm định ngoài hiện trường.
- Tổng hợp, phân tích số liệu.
- Lập báo cáo thí nghiệm, kiểm định.

Các công trình đã thực hiện