Xin phép xây dựng

Giấy phép xây dựng là một loại giấy tờ của cơ quan nhà nước (theo mẫu nhất định) xác nhận việc cho phép cá nhân, tổ chức được phép thực hiện việc xây dựng nhà cửa, công trình....theo nguyện vọng trong phạm vi nội dung được cấp phép. Là công cụ để tổ chức thực thi quy hoạch đô thị đã được thông qua, qua đó có thể xác định người dân xây dựng đúng hay không đúng quy hoạch.
Tùy theo từng quốc gia thì có những quy định pháp luật khác nhau. Ở Việt Nam, theo quy định tại khoản 30 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020 sửa đổi, bổ sung Điều 89 Luật xây dựng 2014 (được Nghị định chuyên ngành hướng dẫn) thì trước khi khởi công xây dựng công trình chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng.

Cơ sở pháp lý của dịch vụ
- Luật xây dựng 2014 và luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xây dựng 2020.
- Nghị định 15/2021/NĐ-CP

Công việc của K Test
- Thu thập hồ sơ pháp lý
- Soạn các văn bản trình nộp XPXD
- Trình nộp đến các cơ quan ban ngành để được cấp GPXD.

Các công trình đã thực hiện