Tính toán tiền thuê đất

Sự cần thiết
Tiền thuê đất là khoản tiền mà cá nhân, tổ chức thuê đất phải trả trong trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất. Thủ tục thuê đất, cho thuê đất được tiến hành theo quy định của Luật đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Công việc của K TEST 
- Tổng hợp, soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ địa chính: Thông tin diện tích, vị trí, mục đích, hình thức thuê đất, thời hạn thuê đất; quyết định giá đất, giá đất có mặt nước, đơn giá cho thuê đất xây dựng công trình ngầm, giá cho thuê mặt nước của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Bảng giá đất, mức tỷ lệ (%) và hệ số điều chỉnh giá đất. 
- Nộp hồ sơ cơ quan thuế thực hiện xác định đơn giá, tính số tiền thuê đất.
- Đại diện Chủ đầu tư nhận thông báo tiền thuê đất, hướng dẫn Chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.

Các công trình đã thực hiện