Tính toán tiền thuê đất

Tiền thuê đất là khoản tiền mà cá nhân, tổ chức được Nhà nước cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất phải nộp cho nhà nước theo quy định trong quyết định giao đất hoặc hợp đồng thuê đất.

Cơ sở pháp lý của dịch vụ 

- Luật đất đai năm 2013

- Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ: Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 Quy định về tiền sử dụng đất

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

Công việc của K TEST  

- Tư vấn các trường hợp cho thuê đất hiện nay

- Tính tiền thuê đất

- Xác định đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm

- Xác định đơn giá thuê đất trả tiền một lần

- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến thuê đất

Các công trình đã thực hiện