Thủ tục Giao đất - Thuê đất

Sự cần thiết
Giao quyền sử dụng đất là việc Nhà nước ban hành quyết định giao đất để trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất. Cho thuê quyền sử dụng đất là việc Nhà nước quyết định trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất thông qua hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất.  
 
Công việc của K TEST   
- Chuẩn bị hồ sơ (kèm theo hồ sơ về tài chính: khai tiền sử dụng đất; khai tiền thuê đất thuê mặt nước).
- Nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.
- Đại diện Chủ đầu tư làm việc với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải trình, nghe hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ để nộp lại theo quy định (trường hợp hồ sơ không hợp lệ). 
- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định giao đất cho thuê đất, xác định nghĩa vụ tài chính để làm cơ sở xác định giá đất phù hợp theo đúng quy định. 
- Hướng dẫn Chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính.
- Phối hợp Cơ quan chức năng có thẩm quyền tiến hành Giao đất trên thực địa; ký hợp đồng thuê đất (đối với trường hợp thuê đất); trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho chủ đầu tư. 

 

Các công trình đã thực hiện