Đấu nối hạ tầng kỹ thuật

Sự cần thiết
Đấu nối hạ tầng kỹ thuật được hiểu là sự kết nối đồng bộ về giao thông, cấp nước, cấp điện, thoát nước mưa và thoát nước thải của khu vực xây dựng công trình nhằm đảm bảo hệ thống hạ tầng kỹ thuật chủ yếu của công trình kết nối với hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực, là cơ sở để triển khai bước tiếp theo.

Công việc của K TEST
- Lập hồ sơ xin thỏa thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật (giao thông, cấp nước, cấp điện, thoát nước mưa, thoát nước thải).  
- Chuẩn bị các hồ sơ pháp lý.
- Trình nộp hồ sơ xin thỏa thuận đấu nối đến các cơ quan ban ngành để được phê duyệt. 

Các công trình đã thực hiện