Đấu nối hạ tầng kỹ thuật

Kết nối hạ tầng được hiểu là sự kết nối đồng bộ về giao thông, hệ thống thoát và xử lý nước thải của các khu đô thị với hạ tầng chung của khu vực. Vấn đề này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc giải quyết nhu cầu tất yếu của các cư dân trong khu vực về lưu thông và nhiều vấn đề an sinh khác.

Cơ sở pháp lý của dịch vụ 

Luật xây dựng 2014 và luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xây dựng 2020.

Phạm vị công việc của K Test
- Xin thỏa thuận đấu nối cấp nước
- Xin thỏa thuận đấu nối thoát nước mưa
- Xin thỏa thuận đấu nối thoát nước thải, chất thải rắn
- Xin thỏa thuận đấu nối cấp điện
- Xin thỏa thuận đấu nối giao thông

Trình tự các bước thực hiện dịch vụ
- Thiết kế hồ sơ xin thỏa thuận đấu nối (bản vẽ + thuyết minh).
- Chuẩn bị các hồ sơ pháp lý
- Trình nộp hồ sơ xin thỏa thuận đấu nối đến các cơ quan ban nghành để nhận được phê duyệt 

Các công trình đã thực hiện