Nhà máy Nipro Việt Nam
Số lượng dịch vụ KTEST thực hiện:  2