Cấp giấy chứng nhận QSD đất

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở nhà ở – hay chính xác hơn là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất là văn bản do Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ sở hữu hợp pháp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Ngoài ra, giấy chứng nhận trên cũng là cơ sở để chủ sở hữu có thể chuyển nhượng, cho thuê,… đất và nhà ở trên đất.

Cơ sở pháp lý của dịch vụ 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 

- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Công việc của K TEST 

- Tư vấn pháp lý sơ bộ về việc xin Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Soạn thảo hồ sơ hoàn chỉnh, đại diện khách hàng nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh, thành phố. 

- Theo dõi, Kiểm tra tiến độ xét duyệt hồ sơ.

- Đại diện khách hàng nhận kết quả tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và trao cho khách hàng.

Các công trình đã thực hiện