Giao đất thuê đất

Giao đất thuê là việc Nhà nước quyết định trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất thông qua hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất có thời hạn và thu tiền hằng năm hoặc thu tiền 1 lần. Người được thuê đất không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà chỉ được cho người khác thuê lại. 

Cơ sở pháp lý của dịch vụ 

- Luật đất đai năm 2013

- Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ: Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 Quy định về tiền sử dụng đất

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

Công việc của K TEST   

- Tư vấn các trường hợp cho thuê đất hiện nay

- Nguyên tắc và phương pháp xác định giá đất

- Công thức tính tiền thuê đất

- Thời điểm tính tiền thuê đất

- Xác định đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm

- Xác định đơn giá thuê đất trả tiền một lần

- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến Thuê đất

- Giao đất thuê đất

Các công trình đã thực hiện