Lập báo cáo đánh giá TĐMT

TĐTM là báo cáo đánh giá tác động môi trường (Environmental Impact Assessment) thể hiện các nội dung liên quan đến phân tích, dự báo những tác động của dự án đầu tư cụ thể đến môi trường và những biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó. Là một trong những quy trình bắt buộc đối với những Chủ đầu tư thực hiện những dự án và được xem là những định hướng môi trường không thể thiếu đối với bất kỳ dự án nào sắp triển khai hoặc đã triển khai trong thời gian dài.
Đây là cơ sở quan trọng để doanh nghiệp nắm bắt được một cách chính xác về tình hình môi trường của doanh nghiệp để từ đó lên kế hoạch triển khai công tác bảo vệ môi trường phù hợp nhằm tạo ra những tiêu chuẩn môi trường phù hợp với các quy định của pháp luật.  

Cơ sở pháp lý của dịch vụ 

- Căn cứ Luật Bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH2013 ban hành ngày 23/06/2014.
- Căn cứ Nghị định 18/2015/NĐ-CPcủa Chính phủ quy định về Quy hoạch bảo vệ môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM, Kế hoạch bảo vệ môi trường.
- Căn cứ Thông tư 27/2015/TT-BTNMT, ban hành ngày 29/05/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, ĐTM và Kế hoạch bảo vệ môi trường.

Công việc của K TEST
- Xem xét thông tin; Tra cứu văn bản pháp lý 
- Khảo sát, lấy mẫu, đánh giá hiện trạng môi trường nền
- Xây dựng nội dung báo cáo ĐTM
- Tham vấn cộng đồng (đối với dự án thuộc đối tượng cần tham vấn cộng đồng)
- Hoàn thiện báo cáo Đánh giá tác động môi trường ĐTM 
- Trình báo cáo ĐTM đến cơ quan chức năng phê duyệt
- Bảo vê báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM trước hội đồng thẩm định
- Hoàn thiện báo cáo ĐTM theo yêu cầu của hội đồng thẩm định, chủ đầu tư xem xét lại nội dung.
- Trình nộp lại báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM và nhận quyết định phê duyệt ĐTM cho dự án.    

Các công trình đã thực hiện