Lập quy hoạch công trình XD

Quy hoạch xây dựng là việc tổ chức không gian của đô thị, nông thôn và khu chức năng, tổ chức hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tạo lập môi trường thích hợp cho người dân sống tại các vùng lãnh thổ, bảo đảm kết hợp hài hòa giữ lợi ích quốc gia với lợi ích cộng đồng, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu theo khoản 30 Điều 3 Luật Xây dựng năm 2014. Quy hoạch xây dựng được thể hiện thông qua đồ án quy hoạch xây dựng gồm hồ sơ, bản vẽ, mô hình và thuyết minh.

Cơ sở pháp lý của dịch vụ 
- Luật xây dựng 2014 và luật sửa đổi bổ sung một số điều của
- Luật xây dựng 2020.
- Luật 35/2018/QH14
- Nghị định 39/2010/NĐ-CP
- Nghị định 44/2015/NĐ-CP
- Nghị định 72/2019/NĐ-CP

Công việc của K TEST
- Xin ý kiến cộng đồng về lập NVQH.
- Thiết kế hồ sơ Nhiệm vụ Quy hoạch
- Trình nộp hồ sơ Nhiệm vụ Quy hoạch đến các Cơ quan ban ngành để nhận được phê duyệt

Các công trình đã thực hiện