Tư vấn Thiết kế kỹ thuật

Sự cần thiết
Thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở là thiết kế bản vẽ thi công nếu công trình được thực hiện theo trình tự 2 bước; Thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở là thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công nếu công trình được thực hiện theo trình tự 3 bước.

Thiết kế kỹ thuật là thiết kế cụ thể hóa thiết kế cơ sở sau khi dự án đầu tư xây dựng công trình được phê duyệt nhằm thể hiện đầy đủ các giải pháp, thông số kỹ thuật và vật liệu sử dụng phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng, là cơ sở để triển khai thiết kế bản vẽ thi công.

Thiết kế bản vẽ thi công là thiết kế thể hiện đầy đủ các thông số kỹ thuật, vật liệu sử dụng và chi tiết cấu tạo phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng, bảo đảm đủ điều kiện để triển khai thi công xây dựng công trình.

Công việc của K TEST
- Tư vấn hồ sơ thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở công trình dân dụng, công nghiệp, hóa chất, hạ tầng kỹ thuật…vv
- Lập thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở.
- Thẩm tra thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở.
- Thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở.  
- Trình nộp hồ sơ xin thẩm định TKKT.

Các công trình đã thực hiện